Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Dzisiaj jest: 21.04.2024

Jak głosować?

1.Głosowanie organizuje się w terminie 14 dni licząc od dnia opublikowania ostatecznej listy projektów i trwa minimum 5 dni roboczych.

2.Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy gminy Świecie.

3.Wyboru projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy w głosowaniu jawnym, równym, bezpośrednim i powszechnym.

4. Mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty:

  • w formie elektronicznej na formularzu do głosowania umieszczonym na  stronie internetowej www.swiecie.eu -  BUDŻET OBYWATELSKI;
  • w formie pisemnej, poprzez wypełnienie formularza do głosowania w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Każdy mieszkaniec gminy może oddać tylko 1 głos.

5. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania formularze papierowe są numerowane i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punkcie konsultacyjnym.

6. Formularze do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

7. Formularze do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

8. W przypadku stwierdzenia złożenia dwóch formularzy o tych samych numerach, głosy oddane na tych formularzach są nieważne.

9. Głosowanie odbywa się poprzez rozdysponowanie przez mieszkańca przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z łącznej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec. Niewykorzystanie wszystkich punktów nie wpływa na ważność głosu.

10. W przypadku  głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione przez takie osoby będą uznane za nieważne.

11. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, jako ważny zostanie uznany głos, który jako pierwszy został zarejestrowany w systemie.

12. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej, jak po podliczeniu głosów i ocenie ich ważności, i nie później niż 7 dni od dnia upływu ostatniego dnia przewidzianego na głosowanie.

13. Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości następuje poprzez ich publikację na stronie internetowej www.swiecie.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu.

14. Do wiadomości publicznej będą podawane jedynie zbiorcze wyniki głosowania na poszczególne projekty, bez podawania sposobu głosowania przez poszczególnych mieszkańców

 Pamiętaj! Każdy głosujący ma do dyspozycji 10 punktów do podziału między wszystkie projekty, zarówno na te dotyczące Świecia, jak i terenów wiejskich!