Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Zgłoś projekt

  1. Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Świecie, który ukończył 16 rok życia.
  2. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym - załącznik do pobrania na dole strony.
  3. Propozycja projektu musi być poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 30 mieszkańców gminy Świecie, którzy ukończyli 16 rok życia - załącznik do pobrania na dole strony.
  4. Jeżeli właścicielem terenu, na którym ma być zrealizowana inwestycja, nie jest gmina Świecie, ale spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty, należy przedstawić oświadczenie o gotowości współpracyzałącznik do pobrania na dole strony.
  5. Nabór propozycji projektów w ramach budżetu obywatelskiego ogłasza Burmistrz Świecia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.swiecie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w mediach.
  6. Formularz składa się w terminie określonym przez Burmistrza Świecia, wynikającym ze szczegółowego harmonogramu budżetu obywatelskiego:
  • listownie na adres: Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, z adnotacją na kopercie Budżet obywatelski ",
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Biurze Obsługi Mieszkańców,
  • elektronicznie na adres i sposób wskazany w ogłoszeniu, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.