Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Dzisiaj jest: 21.06.2024

Głosujesz i decydujesz! Razem zmieniamy gminę!

Grafika przedstawiająca ręce w zgodzie

Uchwała Nr 85/19
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie.

Na podstawie art. 5a ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Świecia Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie na obszarze miasta Świecia oraz na obszarze sołectw gminy Świecie, w sprawie wydatkowania części środków finansowych z budżetu gminy Świecie, o których mowa w § 3, w formie Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie oraz  wymagania jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy Świecie na wskazane przez mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach Gminy;

2) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Świecie, w rozumieniu art. 25-27 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.);

3) Projektodawcy – należy przez to rozumieć mieszkańca, który złożył projekt do Budżetu Obywatelskiego na zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale;

4) Projekcie – należy przez to rozumieć propozycję zadania zgłaszanego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

§ 3. 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego corocznie stanowi kwotę 1.100.000 zł.

2. Środki wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dzieli się na pulę miejską obejmującą projekty które mają być zrealizowane na terenie miasta Świecia oraz pulę wiejską obejmującą projekty, które mają być zrealizowane na terenie sołectw gminy Świecie. Oznacza to, że całość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski dzieli się na dwie pule, przy czym wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach:

a) puli miejskiej wynosi 750.000 zł,

b) puli wiejskiej wynosi 350.000 zł.

§ 4. 1. Każdy mieszkaniec może zgłaszać dowolną liczbę projektów w ramach puli miejskiej i wiejskiej, przy czym pula miejska jest przeznaczona na realizację zadań służących mieszkańcom miasta Świecia, natomiast pula wiejska mieszkańcom sołectw gminy Świecie, a ten sam projekt nie może być zgłoszony do dwóch puli środków.

2. O zachowaniu terminu zgłoszenia projektu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Świeciu.

3. Projektodawca w każdym czasie, najpóźniej przed upływem czwartego dnia od daty publikacji listy projektów, może w formie pisemnej złożyć oświadczenie do Urzędu Miejskiego w Świeciu w przedmiocie wycofania zgłoszonego przez siebie projektu. O skuteczności złożenia oświadczenia  decyduje data wpływu wniosku w tym przedmiocie do Urzędu Miejskiego w Świeciu.

§ 5. 1. Projekty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do formularza zgłoszenia projektu projektodawca dołącza listę poparcia dla projektu, która powinna zawierać wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się następujące wymagane liczby podpisów na listach poparcia dla poszczególnych pul środków: co najmniej:

1) 20 mieszkańców terenu objętego pulą miejską w przypadku projektów zgłaszanych w ramach puli miejskiej;

2) 5 mieszkańców terenu objętego pulą wiejską w przypadku projektów zgłaszanych w ramach puli wiejskiej.

4. Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów z zastrzeżeniem pkt. 3.

5. Załączniki nr 1 i nr 2, o których mowa w ust. 1 i 2, w wersji elektronicznej, udostępnia się na stronie internetowej www.swiecie.eu w zakładce „Budżet Obywatelski” oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu.

6. Projektodawca zobowiązany jest złożyć projekt w terminie do dnia 31 lipca każdego roku wraz z wymaganymi załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 7:

1) pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, z adnotacją na kopercie Budżet Obywatelski;

2) osobiście w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Biurze Obsługi Mieszkańców;

3) elektronicznie na adres i w sposób wskazany w ogłoszeniu, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.

7. W 2019 roku termin składania projektów wydłuża się do dnia 14 sierpnia.

§ 6. Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie muszą spełniać następujące wymogi:

1) mieścić się w katalogu zadań własnych gminy Świecie;

2) być możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;

3) szacunkowy koszt realizacji projektu, obejmujący koszty jego wykonania, koszty eksploatacji w roku wykonania nie może być wyższy niż 375.000 zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach puli miejskiej i 175.000 zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach puli wiejskiej;

4) będą zlokalizowane na nieruchomościach, do których gmina Świecie posiada tytuł prawny do dysponowania, z zastrzeżeniem pkt. 8;

5) nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązujących na terenie Gminy aktów prawa miejscowego;

6) nie mogą być sprzeczne z zasadami użyteczności publicznej;

7) szacunkowy koszt eksploatacji projektu w okresie 5 kolejnych lat budżetowych, nie może przekraczać 50% kosztów zrealizowanego zadania;

8) jeżeli wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, konieczne jest uzyskanie przez zgłaszającego projekt pisemnej gotowości do współpracy w realizacji projektu oraz deklaracji utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu, w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, załączonego przez projektodawcę wraz ze zgłoszeniem projektu;

9) nie mogą zakładać realizacji jedynie części zadania, wykonania jedynie dokumentacji projektowej, zakładać wykonania jednego z elementów lub etapów realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów lub etapów jak i nie mogą zakładać wykonania przedsięwzięcia bez zabezpieczenia środków na jego zaprojektowanie;

10) nie mogą być sprzeczne z dokumentami  programującymi rozwój gminy Świecie lub z obowiązującymi w gminie Świecie planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, wieloletnią prognozą finansową gminy Świecie, itp.;

11) nie mogą zawierać treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne;

12) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym prawa własności, a także zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi;

13) nie mogą wskazywać potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych.

§ 7. 1. Zgłoszone przez projektodawców projekty do Budżetu Obywatelskiego podlegają ocenie przez powołany zarządzeniem Burmistrza Świecia  zespół weryfikujący.

2. Projekty oceniane są pod względem:

1) formalnym;

2) merytorycznym.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w projekcie, zespół weryfikujący wzywa projektodawcę do ich usunięcia, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. Nie usunięcie braków formalnych w terminie 7 dni od zawiadomienia skutkuje odrzuceniem projektu ze względów formalnych. O zachowaniu terminu usunięcia braków formalnych w projekcie decyduje data wpływu tego uzupełnienia do Urzędu Miejskiego w Świeciu.

5. W przypadku uznania, w toku oceny, że koszty realizacji projektu są przez projektodawcę niedoszacowane, zespół weryfikujący przedstawia własny szacunek kosztów realizacji projektu uwzględniający, w szczególności wyniki uprzednio przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących przedsięwzięć zbliżonych przedmiotowo i zakresowo do zgłoszonego projektu. Do kosztów realizacji projektu wlicza się wszelkie koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją.

6. Nie podlega uzupełnieniu brak wymaganej liczby podpisów poparcia dla projektu do Budżetu Obywatelskiego.

7. Projekty spełniające wymogi formalne są poddawane przez zespół weryfikujący ocenie merytorycznej, podczas której badana jest zgodność projektu z prawem oraz wymogami określonymi w niniejszej uchwale, wykonalność techniczna i finansowa, w tym adekwatność szacunkowego pełnego kosztu realizacji projektu w ujęciu racjonalności gospodarowania środkami publicznymi.

8. Ocena zawiera syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych w jej toku analiz i ustaleń. Może ona zawierać wskazanie koniecznych modyfikacji projektu, w tym pod względem kosztów realizacji oraz stosowne rekomendacje.

§ 8. 1. Jeżeli projekt nie będzie mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców w zakresie i koszcie podanym przez projektodawcę, a istnieje możliwość dokonania niezbędnych zmian, zespół weryfikujący informuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną projektodawcę o proponowanym zakresie zmian lub zmianie kosztów. Propozycja nie może w sposób istotny zmieniać zakresu projektu.

2. Po przeprowadzonych uzgodnieniach z projektodawcą, projektodawca przygotowuje ostateczną wersję projektu, i przedkłada ją zespołowi weryfikującemu w terminie 5 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1. Przepis § 4 ust 2 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio. Ostateczna wersja projektu musi być złożona na formularzu jaki  przewiduje  § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Propozycja projektu nie może być zmieniana więcej niż 1 raz. Brak zgody projektodawcy na proponowany przez zespół weryfikujący zakres zmian lub nie złożenie ostatecznej wersji projektu w przewidzianym terminie, skutkuje negatywną oceną projektu.

4. Zmiana, o której mowa w ust.1 musi być dokonana z zachowaniem  wymogów opisanych w § 6 niniejszej uchwały.

5. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów o podobnym zakresie przedmiotowym, zespół weryfikujący  ma możliwość ich połączenia oraz poddania pod głosowanie jako jedno zadanie, po dokonaniu uzgodnień z projektodawcami będącymi ich autorami. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie mają przepisy ust. 1-4.

§ 9. 1. Poddaną ocenie merytorycznej przez zespół weryfikujący listę projektów ocenionych pozytywnie, Burmistrz Świecia publikuje na stronie internetowej www.swiecie.eu  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu, w terminie 30 dni od upływu terminu składania projektów.

2. Wynik oceny może być pozytywny bądź negatywny. Wynik negatywny oznacza, że projekt nie będzie dopuszczony do głosowania.

§ 10. 1. Od rozstrzygnięcia w przedmiocie niedopuszczenia projektu do głosowania projektodawcy, który jest autorem tego projektu, przysługuje w terminie 7 dni od opublikowania listy projektów, prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Świecia.

2. Odwołanie należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu. O zachowaniu terminu wniesienia odwołania decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Świeciu.

§ 11. 1. Złożone odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania są rozpatrywane przez Burmistrza Świecia w terminie 7 dni od dnia wpływu.

2. Rozstrzygnięcia, które zapadną w wyniku rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania są ostateczne. Rozstrzygnięcie uwzględniające odwołanie od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania nie wymaga uzasadnienia.

3. O rozstrzygnięciu odwołania projektodawca, który je wniósł zawiadamiany jest przez Burmistrza Świecia w formie pisemnej lub elektronicznie.

4. Najpóźniej po upływie 7 dni od rozpatrzenia ostatniego odwołania albo upływu terminu przewidzianego w § 10 na złożenie odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania, w przypadku nieskorzystania z tego prawa przez żadnego z projektodawców, których projekty nie zostały opublikowane na liście projektów dopuszczonych do głosowania, Burmistrz  Świecia publikuje ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania w sposób przewidziany w § 9 ust. 1.

§ 12. 1. Głosowanie w celu wyboru projektów przeznaczonych do realizacji przez gminę Świecie, przeprowadza Burmistrz Świecia, z zastrzeżeniem § 13 niniejszej uchwały.

2. Głosowanie organizuje się w terminie 14 dni licząc od dnia opublikowania ostatecznej listy projektów, o którym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej uchwały i trwa minimum 5 dni roboczych.

3. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy gminy Świecie.

4. Wyboru projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy w głosowaniu jawnym, równym, bezpośrednim i powszechnym.

5. Mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty:

1) w formie elektronicznej na formularzu do głosowania umieszczonym na  stronie internetowej www.swiecie.eu  -  BUDŻET OBYWATELSKI;

2) w formie pisemnej, poprzez wypełnienie formularza do głosowania w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Każdy mieszkaniec gminy może oddać tylko 1 głos.

6. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania formularze papierowe są numerowane i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punkcie konsultacyjnym.

7. Formularze do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych

8. Formularze do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

9. W przypadku stwierdzenia złożenia dwóch formularzy o tych samych numerach, głosy oddane na tych formularzach są nieważne.

10. Głosowanie odbywa się poprzez rozdysponowanie przez mieszkańca przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z łącznej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec. Niewykorzystanie wszystkich punktów nie wpływa na ważność głosu.

11. W przypadku  głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione przez takie osoby będą uznane za nieważne.

12. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, jako ważny zostanie uznany głos, który jako pierwszy został zarejestrowany w systemie.

13. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej, jak po podliczeniu głosów i ocenie ich ważności, i nie później niż 7 dni od dnia upływu ostatniego dnia przewidzianego na głosowanie.

14. Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości następuje poprzez ich publikację na stronie internetowej www.swiecie.eu  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu.

15. Do wiadomości publicznej będą podawane jedynie zbiorcze wyniki głosowania na poszczególne projekty, bez podawania sposobu głosowania przez poszczególnych mieszkańców.

§ 13. 1. Jeżeli łączna wartość zgłoszonych i przyjętych do realizacji projektów nie przekracza wysokości przeznaczonych środków w poszczególnych pulach, głosowania się nie przeprowadza.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za wybrane uznaje się wszystkie projekty w danej puli.

§ 14. W przypadku nie wykorzystania wszystkich środków w ramach jednej puli, kwota niewykorzystanych środków zwiększa budżet drugiej puli. 

§ 15. 1. Za wybrane projekty uznaje się te, które uzyskały największą liczbę punktów, do wyczerpania puli środków w ramach projektów miejskich i wiejskich.

2. Jeżeli dwa lub więcej projektów dopuszczonych do głosowania otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Burmistrza Świecia lub osobę przez niego upoważnioną w obecności dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu. O terminie i miejscu losowania zawiadomieni zostaną w formie pisemnej lub elektronicznej albo telefonicznie projektodawcy projektów dopuszczonych do głosowania, które otrzymały tę samą liczbę głosów na 3 dni przed planowanym terminem losowania. Brak stawiennictwa, któregokolwiek z tych projektodawców, nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia losowania i przyjęcia jego wyniku.

3. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska tę samą liczbę punktów, a środki w puli nie są wystarczające do realizacji wszystkich wybiera się ten projekt, którego koszt realizacji jest wyższy.

4. Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia puli dostępnych środków.

5. Jeżeli w toku realizacji projektów z danej puli poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów z tej puli, wykonane mogą być kolejne projekty z właściwej listy projektów dla danej puli, które zdobyły największą liczbę głosów spośród niezakwalifikowanych, aż do ponownego wyczerpania środków tej puli.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 17. Traci moc uchwała Nr 137/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie na temat budżetu gminy Świecie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.