Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Jak głosować?

 1. Głosowanie mieszkańców na projekty zarządza Burmistrz Świecia. Lista projektów poddanych pod głosowanie zawiera tytuł projektu, krótką charakterystykę projektu i szacunkową wycenę jego kosztów.
 2. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie przez nie mniej niż 5 dni roboczych. W przypadku głosowania elektronicznego mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz identyfikując się numerem PESEL, nazwiskiem i imieniem. W czasie głosowania zabrania się prowadzenia w Urzędzie Miejskim agitacji na poszczególne projekty.
 3. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania poprzez rozdyponowanie przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z łącznej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.
 4. Wzór kart/formularza zostanie określony przez Burmistzra Świecia w drodze rozporządzenia.
 5. Głosowanie jest jawne.
 6. Na karcie/formularzu elektronicznym, każdy głosujący podaje swoje imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz oświadcza, iż w dniu głosowania jest osobą, która ukończyła 16 rok życia, a podane dane są zgodne z prawdą.
 7. Wyniki oblicza i opracowuje Zespół powołany przez Burmistrza Świecia, w skład którego wejdą po jednym przedstawicielu z każdego ugrupowania Rady Miejskiej w Świeciu oraz 4 pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu. Zespół będzie kierował się następującymi zasadami:
  • przy obliczaniu liczby oddanych głosów uwzględnia się wyniki głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego;
  • za ważne uznaje się głosy, które spełniają warunki formalne oraz zostały złożone na karcie/formularzu określonym przez Burmistrza Świecia, przy czym każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz bez względu na wybrana przez siebie formę głosowania (bezpośrednio, korespondencyjnie, elektronicznie), a w przypadku oddania głosu więcej niż raz, wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne;
  • oblicza się liczbę punktów dla każdego z projektów;
  • na podstawie przyznanych punktów tworzy się ranking projektów;
  • na podstawie rankingu przyznaje się z sumy środków, środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków;
  • w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu, występuje się kolejno do osób zgłaszających projekty, o zgodę na zmniejszenie wartości projektu do kwoty pozostałej do dyspozycji;
  • jeżeli takiej zgody nie uzyska się, za zarekomendowany do realizacji uznaje się projekt, na którego realizację pozwala kwota pozostała do dyspozycji;
  • w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z większą kwotą.
 8. Z głosowania sporządza się protokół zawierający wyniki głosowania, w tym:
  • liczbę oddanych głosów;
  • liczbę zdobytych punktów przez poszczególne projekty;
  • listę projektów wybranych do realizacji w danym roku wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji.